Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1606/TB-UBND

Bình Tân, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về số của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Bình Tân;

Xét Báo cáo số 3688/BC-TNMT ngày 31 tháng 07 năm 2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thông báo như sau:

1. Tổ chức công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân theo quy định, cụ thể:

1.1 Nội dung niêm yết công khai:

Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

1.2 Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

- Tại trụ sở Ủy ban nhân dân 10 phường.

- Trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

1.3 Thời gian niêm yết:

Niêm yết thông tin liên tục trong suốt kỳ kế hoạch sử dụng đất.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cung cấp các thông tin tại nội dung niêm yết cho các đơn vị liên quan để thực hiện công bố niêm yết công khai, định kỳ hằng năm tổng hợp các báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân 10 phường, tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố theo đúng thời gian quy định.

3. Giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tiếp nhận tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân để lưu trữ và công bố theo quy định; thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và công khai niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

4. Giao Ủy ban nhân dân 10 phường tiếp nhận tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân để công bố theo quy định. Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở phường, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổng hợp.

5. Giao Thanh tra quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận và Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện quản lý, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận.

6. Thành phần hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân được lưu trữ gồm:

- Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân.

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân (bản in trên giấy và bản dạng số).

- Bản đồ Vị trí các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận Bình Tân.

Hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân được lưu trữ một (1) bộ chính tại Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và một (1) bộ chính tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân.

Trên đây là thông báo của Ủy ban nhân dân quận về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân./.

 


Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở TN&MT Thành phố (để báo cáo);
- TT. Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- UBND quận: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể quận;
- Khối Nội chính quận;
- Phòng, Ban QLNN, ĐVSN quận;
- UBND 10 phường;
- CN VPĐKĐĐ quận Bình Tân;
- VP.HĐND và UBND quận;
- Lưu: VT-TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhựt

 

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 QUẬN BÌNH TÂN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông báo 1606/TB-UBND công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

  • Số hiệu: 1606/TB-UBND
  • Loại văn bản: Thông báo
  • Ngày ban hành: 06/08/2020
  • Nơi ban hành: Quận Bình Tân
  • Người ký: Nguyễn Minh Nhựt
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản