Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/TB.UB-NN

Vinh, ngày 12 tháng 05 năm 2004

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐÌNH CHI, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGHỆ AN TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2004

Ngày 23 tháng 4 năm 2004 tại văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chí Nguyễn Đình Chi đã chủ trì cuộc họp về tổng kết công tác khai thác lâm sản năm 2003 và triển khai kế hoạch khai thác lâm sản năm 2004. Cùng tham dự có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Chi cục kiểm lâm và các lâm trường có kế hoạch khai thác gỗ tự nhiên, 5 huyện có chỉ tiêu khai thác nhựa thông trong tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo về tình hình khai thác lâm sản năm 2003 triển khai kế hoạch khai thác năm 2004, ý kiến của các thành viên tham dự. Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

1. Giao Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu bằng văn bản cho UBND tỉnh để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép tỉnh Nghệ An được mở cửa rừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo từng tiểu khu (Số lô được phép khai thác trong một giấy phép trên một tiểu khu không quá 2/3 số lô được Bộ cho phép khai thác trong năm).

Trích kinh phí từ bán gỗ rừng tự nhiên 40.000 đồng/m3 cho công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng mới sau khai thác. Trường hợp doanh nghiệp bị lỗ thì phải giảm số trích tương ứng với số lỗ (Nếu số trích lớn hơn số lỗ). Do hiện trường khai thác khó khăn, khối lượng khai thác ít vì vậy đồng ý trích 10.000 đ/m3 từ khai thác gỗ rừng tự nhiên cho công tác thẩm định hiện trường và đóng dấu búa bổ sung (Hồ sơ thủ tục được phê duyệt theo quy định).

2. Đối với khai thác rừng trồng: Ngoài các nội dung quy định trong quyết định 04/2004/QĐ-BNN-LN ngày 02 tháng 2 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì việc khai thác gỗ từng trồng thuộc nguồn vốn của chương trình, dự án nào đầu tư thì thực hiện theo quy định của chương trình, dự án đó. Yêu cầu các chủ rừng sau khi khai thác và tiêu thụ lâm sản phải thu hồi nguồn vốn đầu tư ban đầu để lập phương án trồng lại rừng trình các cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy hoạch. Trước mắt tạm đình chỉ khai thác gỗ rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách và vốn vay ưu đãi để tập trung nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến lâm sản trong Tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu bằng văn bản trình UBND Tỉnh.

Riêng rừng trồng bằng nguồn vốn PAM - 4304 do chương trình lương thực thế giới tài trợ thực hiện theo quyết định 145/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý, sử dụng rừng trồng bằng nguồn vốn tài trợ của chương trình lương thực thế giới.

Việc khai thác rừng trồng bằng các nguồn vốn tự có để cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến trong tỉnh hoặc chế biến tại chỗ của các chủ rừng tiếp tục được lập hồ sơ khai thác theo quy định.

3. Về khai thác nhựa thông:

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục PTLN) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, giám sát các chủ rừng thực hiện nghiêm túc biện pháp kỹ thuật khai thác nhựa thông 2 lá, theo quy trình của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Đối với những trường hợp cá biệt phải được sự đồng ý và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Về trích kinh phí bán nhựa thông: Các chủ rừng phải trích 15% kinh phí thu được do bán nhựa thông sau khi đã khấu trừ các khoản chi phí trực tiếp công lao động khai thác, thuế …) cho công tác quản lý và bảo vệ rừng. Nguồn kinh phí này được phân bổ 10% cho công tác PCCC rừng như làm băng cản lửa, mua sắm trang bị, tuyên truyền, 5% phục vụ lập ô định vị thực hiện dự tính, dự báo sâu bệnh hại rừng. (Số trích trên không vượt quá số lợi nhuận sau thuế và được thực hiện sau khi đã làm nghĩa vụ thuế TNDN).

4. Về khai thác tận dụng lâm sản:

Các đối tượng rừng quy định tại khoản 4, 6 và 7 điều 21 của quyết định 04/2004/QĐ-BNN-LN ngày 02 tháng 2 năm 2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh bằng văn bản trình Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị cho phép UBND Tỉnh cấp giấy phép khai thác (Do đặc điểm thời vụ và quy mô về khối lượng không lớn).

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Chi, phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai kế hoạch khai thác lâm sản năm 2004. Văn phòng HĐND - UBND tỉnh thông báo để các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND
- Các Sở: NN và PTNT, TC, KHĐT, Chi cục Kiểm lâm, CCPTLN
- UBND các huyện: Q.Lưu. D.Châu, Nghi Lộc, Y.Thành, Đ.Lương, Nam Đàn.
- Các lâm trường: Q.Lưu, Nghi Lộc, Y.Thành, Đ.Lương, Đại Huệ, T.Chương, A.Sơn, C.Cuông, T.Dương, Công ty LNN Sông Hiếu
- Chánh phó VP CNN.
- Lưu VP-UB

TL. UBND TỈNH NGHỆ AN
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Xuân Đường