Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN THANH NAM TẠI HỘI NGHỊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

Ngày 17/01/2018, tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị ứng dụng công nghệ cao trong các hợp tác xã nông nghiệp. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan thuộc Bộ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân Việt Nam; Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đại diện các vùng miền trong cả nước; Liên hiệp các Hợp tác xã Thương mại Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, các doanh nghiệp và các chuyên gia về công nghệ cao.

Sau khi nghe Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ cao trong các hợp tác xã nông nghiệp, phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020; tham luận của các chuyên gia công nghệ cao, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và các đại biểu hợp tác xã tham dự hội nghị, Thứ trưởng Trần Thanh Nam kết luận như sau:

1. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là chủ trương lớn của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, với các thế mạnh và tăng khả năng cạnh tranh vượt trội về năng suất, chất lượng sản phẩm trong khi không đòi hỏi diện tích đất lớn. Đồng thời góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn về biến đổi khí hậu, nguồn nước,.... Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020. Việc xây dựng Đề án phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020 đã được Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông báo số 585/TB-VPCP ngày 19/12/2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Mục tiêu đến năm 2020 của Đề án phải đạt 1.500 hợp tác xã nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, chiếm 10% trong tổng số 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu của Quốc hội.

3. Cơ chế chính sách để thực hiện Đề án: theo các cơ chế chính sách hiện hành đã được Chính phủ quy định, bao gồm các nguồn vốn sau:

- Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chương trình Khuyến nông Quốc gia.

- Vốn tín dụng: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn làm việc với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á để thống nhất về nguồn vốn tín dụng hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Vốn huy động: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tham mưu cho Bộ xây dựng chương trình phối hợp với Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để huy động vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và ngân sách của các địa phương bố trí đối ứng với ngân sách trung ương để hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

4. Một số nhiệm vụ cụ thể

a) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến năm 2020. Trong đó bổ sung mục tiêu, nội dung, giải pháp đạt 1.500 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia huy động các nguồn lực và lực lượng khuyến nông tham gia vào chương trình nông nghiệp công nghệ cao theo Chương trình Khuyến nông Quốc gia đã được phê duyệt. Trong đó phân công số lượng cụ thể cho hai đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện Đề án, chủ trì phối hợp với các địa phương thành lập một số hợp tác xã.

- Phối hợp với nhóm chuyên gia công nghệ 4.0 đề xuất Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hợp tác xã nông nghiệp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị của các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và các hợp tác xã tham gia xây dựng mô hình thí điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề án được đưa vào kế hoạch thực hiện Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực, đưa cán bộ hợp tác xã đi lao động tại nước ngoài theo hướng xã hội hóa. Trước mắt ưu tiên triển khai với một số nước như Nhật Bản, Israel, Ấn Độ,....

- Phối hợp với Liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam và Liên hiệp các Hợp tác xã thương mại Sài Gòn xây dựng Đề án Trung tâm kết nối sản xuất với tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn khu vực phía Bắc và phía Nam nhằm xây dựng mạng lưới kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do các hợp tác xã làm chủ lực. Đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ chuyển giao công nghệ đối với các Trung tâm kết nối.

b) Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

- Tham mưu cho Bộ bổ sung Đề án ứng dụng công nghệ 4.0 trong các hợp tác xã nông nghiệp được đưa vào kế hoạch thực hiện Chương trình Khoa học Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.

- Hướng dẫn, bố trí vốn thực hiện Đề án phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến năm 2020 trong nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới.

c) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Phối hợp chặt chẽ và thống nhất với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch để thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chương trình đã được phê duyệt để thực hiện trong các hợp tác xã nông nghiệp. Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bổ sung kế hoạch phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với số lượng của Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và của địa phương về các nội dung theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg, Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính trong đó có việc triển khai mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã. Nguồn kinh phí của địa phương nhằm hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để báo cáo);
- Cục KTHT và PTNT, VPĐP NTM Tự, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các Vụ, Tổng cục, Cục có liên quan;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG




Trần Quốc Tuấn