Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/TB-VPCP

Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG TẠI CUỘC HỌP VỚI CÁC BỘ, CƠ QUAN VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì họp với các bộ, cơ quan về dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định). Dự họp có Lãnh đạo, đại diện các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt của Ủy ban Dân tộc và ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số bảo đảm thống nhất theo quy định tại các Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 và số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ; hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024.

2. Giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất xây dựng Nghị định quy định về việc tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác (nếu có) trên địa bàn các xã khu vực III, khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2024.

b) Chủ động trao đổi, làm việc thống nhất với các tỉnh: Lào Cai, Quảng Ninh để rà soát trách nhiệm, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể đối với việc bổ sung 02 phường: Bình Minh, Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh vào danh sách xã khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tác động, dự kiến nguồn lực thực hiện và đề xuất thời gian áp dụng chính sách cho các xã sau chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan; hoàn thiện hồ sơ Quyết định điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tăng cường phân cấp, ủy quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ, cơ quan: UBDT, KHĐT, TC, NV, TP, Y tế, GDĐT, LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN: Cao Huy,
Thư ký PTTgCP; các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, TCCV, PL;
- Lưu VT, QHĐP (03). S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy