Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TỔNG THAM MƯU
CQ TT BAN ST LUẬT NVQS
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/TB-BST
V/v đính chính Điểm c, Khoản 2, Điều 24 in trong Luật NVQS năm 2015 của Cục Quân lực cấp phát năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tham mưu các Quân khu: 1,2,3,4,5,7,9;
- BTL Thủ đô Hà Nội;
- BTL thành phố Hồ Chí Minh;
- BCH QS các tỉnh thành phố.

 

Do lỗi kỹ thuật trong quá trình in Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 số 78/2015/QH XIII được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 19 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Tại Điểm c, Khoản 2, Điều 24, (trang 22, Luật Nghĩa vụ 2015) do Cục Quân lực Bộ Tổng Tham mưu - cơ quan Thường trực Ban soạn thảo phát hành đã in:

“Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 20 tháng trở lên”;

Nay đính chính lại là:

“Công dân nam thôi phục vụ trong Công an nhân dân, đã có thời gian phục vụ từ 12 tháng trở lên;”

Cục Quân lực - cơ quan Thường trực Ban soạn thảo xin đính chính để quí cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; Ng 85.

CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN SOẠN THẢO
CỤC TRƯỞNG CỤC QUÂN LỰC/BTTM
Trung tướng Tô Viết Báo