Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1037/TB-SGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/V ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN KHI GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó, mỗi người dân đều thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; yêu cầu mọi người dân ở tại nhà.

Để đảm bảo an toàn, giữ gìn sức khỏe cho người dân, không phải đi lại khi giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thông báo:

1. Từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC của cơ quan Sở GDĐT Hà Nội sẽ không nhận trực tiếp hồ sơ giao dịch của công dân, tổ chức liên quan đến các TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Công chức cơ quan Sở GDĐT làm việc bình thường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC để tiếp nhận hồ sơ của người dân, tổ chức qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, mức độ 4 và giải đáp, tư vấn cho người dân những vấn đề liên quan đến TTHC qua số điện thoại (024).39421.429.

3. Các tổ chức, người dân đăng ký giải quyết TTHC bằng các thiết bị kết nối Internet; khuyến khích người dân, tổ chức đăng ký giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để được nhận kết quả tại nhà.

4. Toàn bộ hồ sơ đăng ký qua DVCTT mức độ 3 trong thời gian trên, tổ chức, người dân sẽ nhận kết quả vào 02 ngày (ngày 08/4/2020 và ngày 15/4/2020) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc Sở GDĐT Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

5. Các hồ sơ đăng ký qua DVCTT mức độ 4, tổ chức, người dân sẽ nhận kết quả tại nhà do Bưu điện thực hiện. Thời gian nhận được kết quả là thời gian quy định tại TTHC cộng thêm 03 ngày.

6. Công chức Ban Tiếp công dân của Sở GDĐT tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, người dân tại nhà qua số điện thoại đường dây nóng 0888.996.970.

Sở GDĐT Hà Nội Thông báo để các tổ chức, người dân biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc trong việc nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, đề nghị liên hệ qua số điện thoại 39.38.8888 để được Bưu điện thành phố Hà Nội phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Các phòng thuộc Sở;
- Bộ phận Một cửa;
- Ban tiếp công dân;
- Cổng TTĐT của Ngành;
- Lưu: VT,VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Đại