Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 87-SL NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu theo những thể lệ hiện hành ấn định lương bổng và sinh hoạt phí cho các nhân viên giúp việc Chính phủ;

Chiểu theo giá sinh hoạt hiện thời;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời cho tất cả các nhân viên giúp việc Chính phủ được lĩnh sinh hoạt phí hay lương bổng hàng tháng kể say đây:

a) Nhân viên các Bộ (kể cả Ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Đổng lý, Tham chính, v.v...), nhân viên các Uỷ ban Hành chính và Uỷ ban Kháng chiến các cấp (từ cấp huyện trở lên) lĩnh sinh hoạt phí hàng tháng;

b) Công chức (chính ngạch, công nhật, làm có hợp đồng, làm tạm thời, lao động, công nhân, kể cả những nhân viên thuộc ngạch công chức của Bộ Quốc phòng) lĩnh lương bổng hành tháng bằng " phiếu lương bổng".

Điều 2

Phụ cấp đặc bịêt tạm thời tính theo bảng sau này:

Bảng phụ cấp đặc biệt tạm thời hàng tháng

Công bổng tháng lương

Phụ cấp hàng tháng trả cho nhân viên (phụ cấp chính)

theo giá 1 tạ gạo tẻ bán trên thị trường

 

Từ 250đ đến 349

Từ 350đ đến 449

Từ 450đ đến 549

Từ 550đ đến 649

Từ 659đ đến 749

Từ 750đ đến 849

Từ 850đ đến 949

Từ 950đ đến 1000

0 đ

0 đ

5 đ

10 đ

15 đ

20 đ

25 đ

30 đ

35 đ

1.000 đ

5

10

15

20

25

30

35

40

800

10

15

20

25

30

35

40

45

600

20

35

50

65

80

95

110

125

400

30

45

60

75

90

105

120

135

- Phụ cấp cho vợ: một nửa (1/2) phụ cấp chính

- Phụ cấp cho mỗi con: (1/3) phụ cấp chính

Điều 3

Phụ cấp đặc biệt tạm thời được tính ngoài số lương bổng hay sinh hoạt phí hàng tháng (ghi trong phiếu lương bổng).

Điều 4

Một Thông tư liên Bộ Tài chính - Nội vụ sẽ ấn định chi tiết thi hành Sắc lệnh này.

Điều 5

Sắc lệnh này sẽ thi hành kể từ ngày mồng 1 tháng 9 năm 1947

Điều 6

Các ông Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính các khu chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)