Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 60 NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời yêu cầu của Uỷ ban nhân dân Trung bộ,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận ngày 16-11-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Điều thứ II Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 nay đổi như sau:

Trước các Toà án ở Nam bộ và hai thành phố Hà Nội, Hải Phòng, sẽ áp dụng thủ tục ấn định trong Nghị định ngày 16 tháng 3 năm 1910 của nguyên Toàn quyền Đông Dương và những Nghị định sửa đổi Nghị định ấy. Trước Toà án Đà Nẵng sẽ áp dụng thủ tục ấn định trong hai bộ Hình sự tố tụng thủ tục và dân sự, thương sự tố tụng thủ tục Trung bộ, do Dụ ngày 12 tháng 6 năm 1942 và Nghị định của nguyên Toàn quyền Đông Dương ngày 27-8-1943 ban bố.

Điều thứ hai: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 60 về việc tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ do Chủ tịch chính phủ ban hành, để sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh ngày 10-10-45 giữ tạm thời các luật lệ hiện hành ở Bắc, Trung, Nam bộ cho đến khi ban hành những bộ luật pháp duy nhất cho toàn quốc

  • Số hiệu: 60
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 10/11/1945
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Hồ Chí Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/11/1945
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản