Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 49-SL NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương
Căn cứ sắc lệnh số 256 - SL ngày 11 tháng 12 năm 1956 chỉ định ông Chu Văn Đỗ làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 3;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ
,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Chu Văn Đỗ được từ chức Uỷ viên Uỷ Ban hành chính Liên khu 3 để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)