Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 046-SLNGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ  

Căn cứ sắc lệnh số 33 - SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và sắc lênh số 71 - SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam;
Chiểu sắc lệnh số 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Bộ tư lệnh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập Tổng cục Cán bộ Trực thuộc Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh.

Điều 2

Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức Tổng cục Cán bộ Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh chịu trách nhiện thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)