Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 040-SL NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Nguyễn Văn Lộc được từ chức Chủ tịch Uỷ ban hành chính Liên khu 3 để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Nay chỉ định:

- Ông Lê Hoàng làm quyền Chủ tịch UBHC Liên khu 3;

- Ông Lê Hoà làm Uỷ viên UBHC Liên khu 3;

- Ông Phạm Văn Hồng làm Uỷ viên UBHC Liên khu 3.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)