Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 39 NV NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 34 này 25 tháng 3 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Cử ông Phạm Thanh Vinh, Luật khoa Cử nhân làm Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)