Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 39-SLNGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Bộ Giao thông Công chính được phát hành một loại tem thơ, kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh". Giá mỗi tem là hai đồng (2đ00). Số tem phát hành là ba triệu (3.000.000).

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)