Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 38 NV NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Quyết nghị của Quốc dân Đại hội Việt Nam họp ngày mồng 2 tháng 3 năm 1946 định sự tổ chức Chính phủ Liên hiệp kháng chiến.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Thiết lập trong Bộ Quốc giao Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục gồm có một phòng Thanh niên Trung ương và một phòng Thể dục Trung ương.

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)