Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 36 NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bộ Xã hội gồm có một Văn phòng và các Nha.

Chương thứ nhất:

 VĂN PHÒNG

Điều thứ hai: Văn phòng do Chánh Văn phòng điều khiển có nhiệm vụ giúp ông Bộ trưởng trong các công việc tổ chức xã hội để thực hiện những phương châm của Chính phủ.

Chương thứ hai:

CÁC NHA

Điều thứ ba: Mỗi Nhà do một Giám đốc điều khiển.

Điều thứ tư: Có những Nha sau này:

a) Nha Y tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về y tế toàn quốc.

b) Nha Cứu tế Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về cứu tế toàn quốc.

c) Nha Lao động Trung ương có nhiệm vụ trông nom các công việc hành chính và chuyên môn về Lao động toàn quốc.

Điều thứ năm: Các nghị định của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động trong Chính phủ Lâm thời trái với Sắc lệnh này đều không thi hành nữa.

Điều thứ sáu: Ông Bộ trưởng bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)