Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 035-SL NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1957

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 254 - SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức Chính quyền nhân dân địa phương;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Nguyễn Ngọc Đàm được từ chức Chủ tịch Uỷ Ban hành chính khu Hồng Quảng để đi nhận công tác khác.

Ông Trịnh Nguyên được từ chức Uỷ viên Uỷ Ban hành chính khu Hồng Quảng để đi nhận công tác khác.

Điều 2

Nay chỉ định: Ông Nguyễn Chân và Ông Phạm Văn Khang, làm Uỷ viên Uỷ ban Hành chính khu Hồng Quảng.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)