Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 32 NV NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chính phủ lập ra Bộ Canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh số 69 ngày 1 tháng 12 năm 1945 định rõ các cơ quan thuộc quyền Bộ canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh số 79 ngày 31 tháng 12 năm 1945 chia bình dân ngân quỹ ra hai cơ quan: Nông nghiệp tín dụng thuộc Bộ Canh nông và Kinh tế tín dụng thuộc Bộ Quốc dân kinh tế;

Chiểu theo Sắc lệnh số 17 ngày 31-1-1946 phân chia các ngân sách và mục để ngoài ngân sách của Bình dân ngân quỹ tổng cục cho hai cơ quan: Nông nghiệp tín dụng và Kinh tế tín dụng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thỏa hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Điều thứ ba Sắc lệnh số 17 ấn định việc phân chia các ngân sách và mục để ngoài ngân sách của Bình dân ngân quỹ tổng cục cho hai cơ quan: Nông nghiệp tín dụng và Kinh tế tín dụng, nay sửa lại như sau này.

"Ngân sách của Bình dân ngân quỹ tổng cục và mục ngoài ngân sách của ty ấy nay giao cho cơ quan Nông nghiệp tín dụng về phân các quỹ:

1 - Nông phổ ngân quỹ;

2 - Khai khẩn di dân ngân quỹ;

3 - Tiểu công nghệ nông nghiệp ngân quỹ.

Và cơ quan Kinh tế tín dụng về phân các quỹ:

1 - Tiểu công nghệ ngân quỹ (trừ tiểu công nghệ nông nghiệp ngân quỹ)

2 - Tiểu kỹ nghệ ngân quỹ;

3 - Ngư nghiệp ngân quỹ.

Điều thứ hai: Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế, chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)