Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 30 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Cử ông Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Văn Tạo đặc nhiệm tản cư và di cư.

Điều thứ hai

Uỷ ban Tản cử và Di cư Trung ương và Bắc bộ biến thành những ban cố vấn cho ông Bộ trưởng Bộ Lao động.

Điều thứ ba

Quỹ tản cư di cư biệt lập do ông Bộ trưởng Bộ lao động sử dụng.

Điều thứ tư

Các ông Bộ trưởng Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng chiểu theo Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)