Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 28 NV NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã đồng ý,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Cử ông Tạ Quang Bửu sung chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiếu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)