Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

SỐ 236-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14-11-45 thành lập Bộ Canh nông;

Chiểu Sắc lệnh số 17-SL ngày 17-2-47 thành lập Nha Khẩn hoang Di dân;

Chiểu Sắc lệnh số 146-SL ngày 2-3-48 định nhiệm vụ của Nha Khẩn hoang Di dân,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Canh nông;

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả thuận và Ban Thường trực Quốc hội đồng ý;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Những vùng Quốc gia công thổ xét có những điều kiện khai khẩn giồng giọt sẽ đặt thành vùng doanh điền.

Điều 2

Các cá nhân, đoàn thể hay cơ quan Chính phủ, muốn xin cấp để khai khẩn theo các chế độ tiểu định điền đã ban hành, hay trung và đại định điền sắp ban hành, sẽ hưởng về các vùng doanh diền đã ấn định.

Điều 3

Ông Bộ trưởng Bộ Canh nông sẽ ra nghị định cần thiết để thực hiện việc ấn định tạm thời các vùng doanh điền cho từng tỉnh.

Điều 4

Tại các tỉnh khi đã có nghị định ấn định các vùng doanh điền, các đơn xin cấp đất để khai khẩn chỉ được chấp nhận để xét, khi đất xin thuộc vùng doanh điền đã ấn định ấy.

Điều 5

Sau khi công việc đã hoàn thành ở tất cả các tỉnh trong toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Canh nông sẽ đề nghị lên Chính phủ việc quy định vĩnh viễn các vùng doanh điền trong toàn quốc.

Điều 6

Ông bộ trưởng Bộ Canh nông chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)