Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22A-SL

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 1946 

 

SẮC LỆNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU THỨ 65 SẮC LỆNH SỐ 63 NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 1945 TỔ CHỨC CÁC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Chiếu chỉ Sắc lệnh số 63  ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức các Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính;

Chiếu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi hội đồng Chính phủ đã thỏa thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. – Điều thứ 65 Sắc lệnh ngày 22 tháng 11 năm 1945 nay sửa đổi lại như sau này:

“Các công chức và binh sĩ tại ngũ có thể là hội viên Hội đồng nhân dân được”

“Các công chức nếu được bầu vào một Ủy ban Hành chính huyện, tỉnh hay kỳ phải xin nghỉ gia hạn không lương để tham gia vào Ủy ban Hành chính hoặc từ chối không nhận vào Ủy ban Hành chính. Tạm thời cho tới khi có thể lệ định phụ cấp cho các ủy viên, các công chức vào trường hợp trên, có thể xin tạm ra ngoài ngạch để vào Ủy ban Hành chính và vẫn được hưởng lương bổng và phụ cấp theo trật và nơi làm việc mới của mình.

“Các công chức được bầu vào Ủy ban Hành chính xã có thể vừa làm công chức vừa tham gia vào Ủy ban Hành chính xã, nhưng chỉ được lĩnh hoặc lương công chức hoặc phụ cấp của ủy viên hành chính xã.

“Các binh sĩ tại ngũ không được ứng cử vào Ủy ban Hành chính (xã, huyện, tỉnh hay kỳ)”

Điều thứ 2. – Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này. 

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
 


 
Hồ Chí Minh