Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 219 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Xét luật lệ về thuế Trước bạ và thuế giá phiếu hiện hành;

- Xét sự nhu cầu về kháng chiến;

- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Cho đến khi chiến tranh chính thức kết liễu, sẽ thu thêm vào các thuế Trước bạ và các Giá phiếu một số bách phân phụ thu, gọi là "Phụ thu kháng chiến".

Điều 2

Phụ thu kháng chiến này ấn định là Năm mươi phần trăm số thuế chính tang và bắt đầu thu từ ngày mồng 1 tháng 10 năm 1948.

Các chứng thư chuyển dịch quyền sở hữu hoặc quyền hưởng dụng bất động sản và tất cả các chứng thư khác phải trước bạ trong một thời hận nhất định, nếu làm trước ngày 1 tháng 10 năm 1948 sẽ được miễn số phụ thu kháng chiến nói trên, nhưng phải đem trước bạ trong hạn hai tháng kể từ ngày thi hành Sắc lệnh này.

Điều 3

Mỗi khi số thuế lẻ dưới 0,50 đồng, sẽ tính tròn đủ 0,50.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 219/SL về việc đặt phụ thu kháng chiến do Chủ tịch Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 219/SL
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 10/08/1948
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Hồ Chí Minh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/10/1948
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản