Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 218-SL NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 1-6-47 ấn định tạm thời thuế xuất nhập nội cho các hàng hoá ngoại quốc;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực quốc hội đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Điều thứ nhất Sắc lệnh ngày 1-6-47 nay sửa đổi lại như sau này:

Tạm thời thuế nhập nội ấn định là: 10% tổng giá cho:

1- Các hàng kê trong quan thuế biểu vào ba mục động vật, thực vật và khoáng vật (số 1 đến số 233);

2- Các chất hoá học, (số 1 đến số 0392);

3- Các thứ thuốc âu - Mỹ (số 315 đến 316);

4- Sợi bông dùng vào kỹ nghệ dệt (số 368/1 đến 48, số 369/1 đến 46 và 97 đến 108).

20% tổng giá trị cho tất cả các thứ hàng khác kê trong quan thuế biểu.

Điều thứ hai

Sắc lệnh này thi hành cấp tốc theo Điều 14 Sắc lệnh ngày 10-10-1945.

Điều thứ ba

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Kinh tế chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)