Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 19 NV NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội,

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 21 tháng 2 năm 1933 ấn định cách tổ chức chung cho các hội ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Toà quyền Đông Dương ngày 14-10-1929 thiết lập một số Giám đốc các việc Phổ Tế ở Đông Dương;

Chiểu chi Nghị định nguyên Thống sứ Bắc kỳ Trung ương Phổ Tế ở toàn xứ Bắc kỳ không hoạt động nữa và mục đích không thích hợp với chính thể hiện thời;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả luận;

RA SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, hội Bắc kỳ Trung ương Phố Tế tại Hà Nội (Comité Central d— Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale du Tonkin) và các hội Phổ Tế ở toàn xử Bắc kỳ (Associatiens provinciales d—Aide Mutuelle et d—Assistance Sociale) đều bị giải tán.

Khoản thứ hai: Những tài sản của các hội này đều bị tịch thu và giao cho Bộ Cứu tế xã hội quản trị.

Khoản thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)