Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 172 NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính;

Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nhân dịp lễ kỷ niệm đầu tiên cuộc Cách mạng tháng 8 và ngày Độc lập, Nhà Bưu điện Việt Nam được phép in và phát hành một thứ tem mới, có chân dung Hồ Chủ tịch và gồm những hạng sau này:

Hạng 10 xu

- 30 xu

- 90 xu

- 40 xu với phụ thu "cứu quốc" 60 xu

- 60 xu với phụ thu "cứu quốc" 90 xu

Điều thứ hai

Những tem kể trên có thể dùng theo nguyên giá để trả cước phí thư từ báo chí.

Điều thứ ba

Số phụ thu của các hạng tem 40 xu và 60 xu sẽ nộp vào quỹ "Quốc phòng".

Điều thứ tư

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Bộ Giao thông Công chính và Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)