Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 171 NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo thể lệ hiện hành ấn định các ngạch và chế độ lương bổng công chức Việt Nam;

Chiểu theo Sắc lệnh số 153 ngày 23-7-1946 đạt một khoản phụ cấp bổ túc gạo đắt cho công chức Việt Nam;

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính, Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận.

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ nhất

Những Sắc lệnh, Nghị định, Thông tư thiết lập và ấn định các khoản phụ cấp khu vực, gia đình, gạo đắt, bổ túc gạo đắt, đang thi hành cho nhân viên chính ngạch, các công sở, trừ sở Hoả xa, nay cũng thi hành cho nhân viên ngạch vĩnh viễn sở Hoả xa Việt Nam, kể từ mồng một tháng bảy năm 1946.

Điều thứ hai

Cũng kể từ ngày mồng một tháng 7 năm 1946, Công lệnh số 8 ngày 3 tháng 5 năm 1946 của sở Hoả xa Việt Nam đặt một phụ cấp đắt đỏ, phải bãi bỏ.

Điều thứ ba

Nếu có những nhân viên Hoả xa, sau khi thi hành 2 khoản trên đây, bị lãnh một số lương bổng dưới số lương được lãnh ngày 30 tháng 6 năm 1946, kể tất cả phụ cấp thì những nhân viên ấy được phép giữ số lương cấp cho đến khi chiểu theo luật lệ chung, được hưởng một số lương bổng cao hơn.

Điều thứ tư

Sắc lệnh này không thi hành cho những nhân viên làm việc ở Hoả xa nhưng không thuộc ngạch vĩnh viễn như là những người công nhật phụ động (personel flottant).

Điều thứ năm

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Công chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)