Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

017-SL NGÀY 3 THÁNG 6 NĂM 1957CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 121 - SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh.

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập các Quân khu Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bác, Tả Ngạn, Hữu Ngạn và Quân khu 4.

Phạm vi và địa giới của các Quân khu sẽ do Bộ Quốc phòng quy định cụ thể.

Điều 2

Các thủ trưởng Quân khu phụ trách mọi mặt công tác quốc phòng trong phạm vi Quân khu mình, có những nhiệm vụ cụ thể sau đây:

a) Tổ chức việc phòng thủ trong Quân khu, chỉ huy các đơn vị bộ đội có nhiệm vụ quốc phòng trực thuộc Quân khu, bao gồm cả các đơn vị bộ đội phòng thủ bờ bể, phòng thủ biên giới hoặc phòng thủ giới tuyến thuộc Quân khu.

b) Chỉ huy các lực lượng bộ đội bảo vệ ở các tỉnh, huyện, thành phố trong phạm vi Quân khu.

c) Cùng với các cơ quan chính quyền chỉ đạo công tác dân quân.

d) Cùng với các cơ quan chính quyền chỉ đạo công tác động viên và phục viên.

Điều 3

Những quy định từ trước trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 4

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)