Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 169

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1946

 

SẮC LỆNH

VỀ VIỆC TĂNG LÊN 100% PHẦN THÙ LAO MÀ CÁC CÔNG CHỨNG VÀ HỖ GIÁ VIÊN PHẢI NỘP VÀO CÔNG QUỸ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 16 tháng 2 năm 1921 (điều 202, 203 và 206) và những Sắc lệnh sửa đổi sau, định phần thù lao mà các công chứng và hỗ giá viên phải nộp vào công quỹ;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Sau khi đã thoả hiệp với Uỷ ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Đặc biệt trong năm 1946, phần thù lao mà các công chứng, các hỗ giá viên, các lục sự kiêm công chứng và các lục sự kiêm hỗ giá viên, phải nộp vào công quỹ, tăng lên một trăm phần trăm (100%).

Điều thứ hai. Sắc lệnh này thi hành cho tất cả các số tiền thù lao mà các công lại kể trên đã thu từ ngày mồng 1 tháng riêng năm 1946.

Quy tắc thu nạp tiền này vào công quỹ vẫn theo thể lệ hiện hành.

Điều thứ ba. Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)