Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 168 NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét hiện tình ở Trung bộ cần phải có một Viện Vi trùng học để cung cấp các thuốc sinh hoá cho các bệnh viện ở Trung bộ;

Chiểu chi Thông tư ngày 18 tháng 4 năm 1946 ấn định phạm vi các Sắc lệnh và nghị định;

Chiểu chi đề nghị của Bộ trưởng bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Khoản thứ nhất- Nay thiết lập ở Trung bộ Việt Nam tại Thuận Hoá một cơ quan nghiên cứu và xét nghiệm lấy tên là Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá để bổ túc cho nền y tế bằng cách sản xuất các thuốc sinh hoá và nghiên cứu, xét nghiệm về vi trùng học theo phương pháp pasteur.

Khoản thứ hai- Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá sẽ đạt được quyền kiểm soát trực tiếp của ông Giám đốc Y tế Trung bộ.

Khoản thứ ba - Ông Giám đốc Viện Vi trùng Thuận Hoá và các ông chủ sự phòng chuyên môn đều do ông Bộ trưởng bộ Xã hội tuyên bố theo lời đề nghị của ông Giám đốc Nha Y tế Trung ương. Ông Bộ trưởng bộ Xã hội có thể uỷ quyền cho ông Giám đốc Nha Y tế Trung bộ dễ bề dùng các nhân viên khác.

Khoản thứ tư- Viện Vi trùng học Việt Nam Thuận Hoá sẽ do ngân sách Trung bộ đảm nhận.

Khoản thứ năm- Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)