Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

SỐ 162 CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ NGÀY 23 THÀNG 08 NĂM 1946 VỀ VIỆC TRƯNG TẬP CÁC Y SĨ, DƯỢC SĨ, NHA SĨ CHO QUÂN ĐỘI

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh ngày 24 tháng 11 năm 1945 về việc trưng dụng các y và dược sĩ cho Bộ Y tế hoặc cho quân đội;

Xét trong tình thế hiện tại, Chính phủ cần nhiều y sĩ, dược sĩ, nha sĩ để giúp việc trong các cơ quan y tế các bộ đội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Xã hội;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đồng ý;

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể, tuỳ theo sự nhu cầu của quân đội, ra nghị định trưng tập các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ để phụ trách các cơ quan y tế trong quân đội.

Điều thứ 2

Việc trưng tập sẽ thực hành theo những nguyên tắc đại cương sau đây:

A) Tất cả các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ đều có thể phải trưng tập chỉ trừ:

1) Những người đã quá 55 tuổi;

2) Những người được một (hội đồng loại ngũ) do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử, nhận là không đủ sức khoẻ để ra nhập bộ đội;

3) Những người hoặc tình nguyện, hoặc trưng tập, đã ra nhập trong hàng ngũ quân đội Việt Nam trong một thời hạn ít nhất là 6 tháng. Tuy nhiên, thời kỳ tòng ngũ bất cứ dài ngắn, trước khi tốt nghiệp y sĩ dược sĩ hay nha sĩ, không được kê để đơn xin miễn trừ.

Nếu tất cả đều đã phải trưng tập một lần ít nhất là 6 tháng, hoặc đã tình nguyện ở trong quân đội ít nhất là 6 tháng, mà quân đội vẫn cần đến y sĩ, dược sĩ, nha sĩ, thì Bộ Quốc phòng có thể bắt đầu lại việc trưng tập lượt thứ hai, thứ ba v.v.. . tuỳ theo sự khẩn thiết.

B) Thời hạn mỗi lần trưng tập định ít nhất là 6 tháng.

Điều thứ 3

Chi tiết thi hành việc trưng tập sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng định theo đề nghị của Quân y Cục trưởng.

Điều thứ 4

Lương bổng các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ thuộc một ngạch công được trưng tập, vẫn do ngân sách các cơ quan mà các vị ấy phụ thuộc chịu, trong thời kỳ trưng tập.

Các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ tư được trưng tập sẽ được cấp lương bổng do ngân sách Bộ Quốc phòng chịu.

Điều thứ 5

Các y sĩ, dược sĩ, nha sĩ được lệnh trưng tập phải tuân theo ngay không được chậm trễ. Ai không tuân sẽ bị truy tố trước Toà án Quân sự và bị phạt theo Điều 12 Sắc lệnh số 68 ngày 30-11-1945.

Điều thứ 6

Các điều khoản của Sắc lệnh ngày 24 tháng 11 năm 1945 trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 7

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Xã hội, Tài chính, Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)