Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 16-SL NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu các luật lệ hiện hành về thuế trực thu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Uỷ ban hành chính Liên khu I;

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay xá thuế điền thổ năm 1948 cho các huyện thuộc Nam phần tỉnh Bắc Ninh:

Huyện Thuận Thành

- Gia Lâm

- Lang Tài

- Gia Bình

Thị xã Ngọc Thuỵ

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)