Hệ thống pháp luật

SẮC LỆNH

SẮC LỆNH SỐ 159 VỀ ĐẶT RA SỰ KIỂM DUYỆT CÁC THỨ ẤN LOÁT PHẨM CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 159 NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Xét tình thế hiện thời,

Sau khi Ban thường trước Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sắc lệnh này sẽ áp dụng cho các thứ ấn loát phẩm, sách, tranh vẽ, bản đàn, địa đồ, ảnh, quảng cáo v.v... bất cứ in bằng cách nào (in máy, in gô, in da, in thạch, v.v...) dù để bán hay phát không.

Trước khi ấn hành, các nhà xuất bản, ấn loát hoặc tác giả phải đệ lên sở Kiểm duyệt (cấp ký), giấy khai tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp mình, cùng hai bản thảo để kiểm duyệt.

Sở Kiểm duyệt (Cấp ký) sẽ phát biên lai cho người khai.

Điều thứ 2

Sở Kiểm duyệt nên cho in, hay không cho in, cũng phái trả lại một bản thảo và báo tin cho người dùng xin phép in, trong một thời hạn lâu nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được bản thảo. Đối với những ấn loát phẩm vào trường hợp đặc biệt không thể giả lại trong thời hạn nói trên, sở Kiểm duyệt phải báo trước cho người dùng xin phép biết.

Điều thứ 3

Các ấn loát phẩm được xuất bản và lưu hành, bắt buộc phải in rõ ở trang cuối rằng ấn loát phẩm đã được phép của sở Kiểm duyệt (cấp ký) cho in ngày mấy số mấy. Khi tái bản cũng cần phải đưa kiểm duyệt.

Điều thứ 4

Ấn loát phẩm nào in xong cũng phải đem hai bản lưu trữ ở sở Kiểm duyệt 48 giờ trước khi phát hành.

Điều thứ 5

Về một vài loại ấn loát phẩm do sở Kiểm duyệt kỳ sẽ chỉ định sau, sở Kiểm duyệt kỳ sau khi được thoả hiệp của Uỷ ban hành chính kỳ có thể uỷ quyền cho các Uỷ ban hành chính các tỉnh phụ trách.

Điều thứ 6

Một tác phẩm đã được sở Kiểm duyệt một kỳ cho phép có thể mang in ở một kỳ khác sau khi đã đưa trình giấy phép cho Sở Kiểm duyệt ở kỳ nói sau.

Điều thứ 7

Những ấn loạt phẩm xuất bản và phát hành trái với Điều thứ 1, thứ 3, thứ 4 và thứ 6, sẽ bị tịch thu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thể ra nghị định cấm lưu hành.

Nếu cứ xuất bản, dù không được phép in, hoặc cứ lưu hành sau khi bị tịch thu hoặc bị cấm, thì người xuất bản, người in và người bán ấn loát phẩm sẽ bị phạt tiền từ 500$ đến 5.000$.

Ngoài sự tịch thu các ấn loát phẩm in trái phép, nhà in, nhà xuất bản và nhà bán ấn loát phẩm có thể bị đóng cửa.

Người đi phát và người tàng trữ ấn loát phẩm đã bị cấm có thể bị phạt tiền từ 100$ đến 1.000$.

Điều thứ 8

Các điều lệ trái với Sắc lệnh này nay bãi bỏ.

Điều thứ 9

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Sắc lệnh số 159 về việc đặt ra sự kiểm duyệt các thứ ấn loát phẩm do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành

  • Số hiệu: 159
  • Loại văn bản: Sắc lệnh
  • Ngày ban hành: 20/08/1946
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Huỳnh Thúc Kháng
  • Ngày công báo: 07/09/1946
  • Số công báo: Số 36
  • Ngày hiệu lực: 04/09/1946
  • Ngày hết hiệu lực: 03/07/1957
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản