Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 152 NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 47 ngày 7 tháng 4 năm 1946 tổ chức Nội bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam;

Chiểu chi Sắc lệnh số 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 cử các nhân viên giữ các chức vụ thuộc Văn phòng và Đổng lý Vụ Bộ Ngoại giao;

Xét tờ trình của Bộ Ngoại giao, Ông Phạm Văn Bình đã hai tháng nay không đến bộ làm việc mà không cho biết lý do,

Chiểu theo đề nghị của ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Nay bãi bỏ Sắc lệnh số 66 ngày 10 tháng 5 năm 1946 nói trên, riêng về việc cử ông Phạm Văn Bình xung chức Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao.

Điều thứ hai. ông Nguyễn Văn Việt được cử giữ chức Chánh Văn phòng thay ông Phạm Văn Bình.

Điều thứ ba. Ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)