Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 152/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 5 năm 1950 ấn định quy chế công chức Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 200-SL ngày 8 tháng 7 năm 1948 ấn định việc truy tố công chức bỏ việc trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều 3 Sắc lệnh số 200-SL ngày 8 tháng 7 năm 1948 nói trên nay sửa đổi như sau:

"Điều 3 mới: Những công chức làm việc tại các cơ quan trung ương, nếu phạm pháp, sẽ do Bộ có quyền quản trị ra lệnh truy tố.

Các Bộ uỷ quyền cho các Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu ra lệnh tuy tố tất cả các công chức các ngành thuộc phạm vi liên khu, trừ Giám đốc liên khu thì Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu phải đề nghị lên Bộ trưởng Bộ sở quản quyết định.

Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp sẽ ấn định những chi tiết thi hành điều này.

Điều 2: Các Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)