Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 151/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 85 ngày 22 tháng 5 năm 1950 tổ chức lại các toà án các cấp;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Trong trường hợp đặc biệt, hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện có thể do Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu chỉ định; Hội thẩm nhân dân toà phúc thẩm có thể do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu.

Điều 2: Tại các tỉnh chưa có Hội đồng nhân dân, hoặc vì hoàn cảnh Hội đồng nhân dân không thể hợp được, thì hội thẩm nhân dân toà án nhân dân tỉnh sẽ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định, theo đề nghị của Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu.

Điều 3: Khi chưa hết nhiệm kỳ, Hội thẩm nhân dân có thể xin từ chức nếu có duyên cơ chính đáng.

Điều 4: Việc thay thế các hội thẩm nhân dân khuyết trong nhiệm kỳ có thể theo cách chỉ định như nói ở Điều 1 và Điều 2.

Điều 5: Trong trường hợp đặc biệt, thành phần toà phúc thẩm khi ngồi xử có thể chỉ gồm một thẩm phán và hai hội thẩm nhân dân.

Điều 6: Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 7: Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)