Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 145

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1946

 

SẮC LỆNH

VỀ VIỆC ĐẶT MỘT ĐẢM PHỤ ĐẶC BIỆT ĐÁNH THÊM VÀO CƯỚC PHÍ BƯU KIỆN

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 97 ngày 5 tháng 6 năm 1946 tăng các thứ thuế bưu chính, điện tín và điện thoại;
Chiểu Sắc lệnh số 116 ngày 9 tháng 7 năm 1946 đặt một thứ đảm phụ đặc biệt đánh vào các ngành vận tải;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính,
Hội đồng Chính phủ thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Kể từ ngày 10 tháng 8 năm 1946, các bưu kiện phải chịu một đảm phụ 10% đánh thêm vào cước phí.

Điều thứ hai. Đảm phụ đặc biệt nay hàng tháng sẽ nộp vào ngân khố quỹ Bộ Quốc phòng.

Điều thứ ba. Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chính, Bộ Quốc phòng thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)