Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHÍNH PHỦ
---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 144

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1946

 

SẮC LỆNH

VỀ VIỆC ĐẶT MỘT THỨ THUẾ PHỤ THU 5Đ VÀ 10Đ ĐÁNH VÀO TEM BƯU ĐIỆN LOẠI NAM GIAO HẠNG 0Đ03 VÀ 0Đ06

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao Thông Công Chính, Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất. Cho phép in đè lên tem bưu điện loại, Nam Giao hạng 0đ03 và hạng 0đ06 tiêu đề "Việt Nam dân chủ cộng hoà", danh từ "Quốc phòng" và thuế phụ thu 5đ00 và 10đ00.

Điều thứ hai. Những tem kể trên có thể dùng theo nguyên giá (0đ03 và 0đ06) để giá cước phí thơ từ, báo chí và vận tải.

Điều thứ ba. Số phụ thu về các tem ấy sẽ nạp vào quỹ Quốc phòng.

Điều thứ tư. Các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Giao thông công chính và Bộ Quốc phòng thi hành Sắc lệnh này.

 

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)