Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 130-SL NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 126 ngày 19-7-1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 198 ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay sát nhập huyện Thuỷ Nguyên thuộc tỉnh Kiến An, huyện Nam Sách và huyện Kim Môn thuộc Hải Dương vào tỉnh Quảng Yên.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)