Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 128-SL NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1949

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1949 tổ chức Chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến,

Chiểu Sắc lệnh số 127 ngày 4 tháng 11 năm 1949 thành lập Liên khu Việt Bắc,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay cử các vị có tên sau đây vào Uỷ ban Kháng chiến Liên khu Việt bắc:

- Chủ tịch, kiêm Uỷ viên quân sự:

Thiếu tướng Chu Văn Tấn:

- Phó Chủ tịch:

Ô. Bùi Quang Tạo

Ô. Nguyễn Duy Thần

- Uỷ viên:

Ô. Nguyễn Văn Tuất

Ô. Nguyễn Quang Tạo

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)