Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107-SL/L9

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1957 

 

SẮC LỆNH

BAN BỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 14-9-1957 CỦA QUỐC HỘI CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 004- SLT NGÀY 20-7-1957 QUY ĐỊNH THỂ LỆ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

RA SẮC LỆNH:

Nay ban bố Nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, nguyên văn bản Nghị quyết như sau:

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỌP KHOÁ THỨ VII,

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp;

Sau khi nghe Tiểu ban Sắc luật thuyết trình

QUYẾT NGHỊ:

Chuẩn y Sắc luật số 004-SLt ngày 20 tháng 7 năm 1957 quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp.

TIẾP KÝ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 
 

 
Hồ Chí Minh