Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106-SL/L8

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1957 

 

SẮC LỆNH

BAN BỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 14-9-1957 CỦA QUỐC HỘI CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 003-SLT NGÀY 18-6-1957 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ XUẤT BẢN

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

RA SẮC LỆNH:

Nay ban bố Nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 003-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản, nguyên văn bản nghị quyết như sau:

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

HỌP KHÓA THỨ VII,

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 003-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản:

Sau khi nghe Tiểu ban Sắc luật thuyết trình,

QUYẾT NGHỊ:

Chuẩn y Sắc luật số 003-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định chế độ xuất bản.

TIẾP KÝ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 
 

 
Hồ Chí Minh