Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 105-SL/L7

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1957 

 

SẮC LỆNH

BAN BỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 14-9-1957 CỦA QUỐC HỘI CHUẨN Y SẮC LUẬT SỐ 002- SLT NGÀY 18-6-1957 QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHẠM PHÁP QUẢ TANG VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP, VÀ BỔ SUNG ĐIỀU 10 CỦA LUẬT SỐ 103-L5 NGÀY 20-5-1957 VỀ VIỆC KHÁM NGƯỜI PHẠM PHÁP QUẢ TANG

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

RA SẮC LỆNH:

Nay ban bố Nghị quyết ngày 14 tháng 9 năm 1957 của Quốc hội chuẩn y Sắc luật số 002-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định những trường hợp phạm pháp quả tang và những trường hợp khẩn cấp, và bổ sung điều 10 của Luật số 103-SL/L5 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về việc khám người phạm pháp quả tang, nguyên văn bản nghị quyết như sau:

QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

HỌP KHOÁ THỨVII

Sau khi nghe đại diện Chính phủ báo cáo về Sắc luật số 002-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định những trường hợp phạm pháp quả tang và những trường hợp khẩn cấp, và bổ sung điều 10 của Luật số 103-SL/L5 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về việc khám người phạm pháp quả tang;

Sau khi nghe Tiểu ban Sắc luật thuyết trình

QUYẾT NGHỊ:

Chuẩn y Sắc luật số 002-SLt ngày 18 tháng 6 năm 1957 quy định những trường hợp phạm pháp quả tang và những trường hợp khẩn cấp, và bổ sung điều 10 của luật số 103-SL/L5 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về việc khám người phạm pháp quả tang;

TIẾP KÝ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
 
 

 
Hồ Chí Minh