Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 100 SL/L.002

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 1957

 

SẮC LỆNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

RA SẮC LỆNH:

Nay ban bố luật về chế độ báo chí đã được Quốc hội biểu quyết trong khóa họp thứ VI như sau:

LUẬT

VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CHÍ

Điều 1. Quốc hội thông qua sắc lệnh số 282-SL ngày 14 tháng 12 năm 1956 về chế độ báo chí, nguyên văn bản sắc lệnh kèm theo dưới đây.

Điều 2. Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật này.

 

 

 

 

Tiếp ký
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

CHỦ TỊCH
 NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Hồ Chí Minh