Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 10-SL NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1949

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 119-SL ngày 9 tháng 7 năm 1946 tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục;

Chiểu Sắc lệnh số 17 ngày 8 tháng 9 năm 1945 cử ông Nguyễn Công Mỹ làm Giám đốc Nha bình dân học vụ;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử ông Vương Kim Toàn giữ chức Giám đốc Nha bình dân học vụ, thay ông Nguyễn Công Mỹ.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)