Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

SẮC LỆNH

SỐ 59 NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 1958 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Căn cứ sắc lệnh số 254-SL ngày 19 tháng 11 năm 1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;
Căn cứ sắc lệnh số 228- SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 chỉ định bà Nguyễn Thị Nghiên làm Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 4;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Bà Nguyễn Thị Nghiên được từ chức Uỷ viên Uỷ ban hành chính Liên khu 4 để nhận công tác khác.

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)