Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 934/2022/QĐ-PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HUỶ BẢN ÁN SƠ THẨM VÀ

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Thúy Hồng

Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Minh Trang – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa : Bà Phạm Thị Hồng Đào – Kiểm sát viên.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án hành chính sơ thẩm số: 56/2022/HC-ST, ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng nghị như sau:

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị phúc thẩm số 337/QĐ-VKS-HC kháng nghị toàn bộ Bản án hành chính sơ thẩm số 56/2022/HC-ST ngày 14/01/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo thủ tục phúc thẩm. Đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Đào Ngọc L.

XÉT THẤY:

 1. Tại phiên tòa phúc thẩm (lần 1) ngày 17/11/2022, người khởi kiện - ông Đào Ngọc L xin rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện nhưng vắng mặt người bị kiện.

 2. Tại phiên tòa phúc thẩm (lần 2) ngày 30/11/2022 người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện - Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện.

 3. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Do người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện và được người bị kiện đồng ý. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 234 Luật tố tụng hành chính, chấp nhận yêu cầu rút đơn khởi kiện của người khởi kiện, hủy bản án hành chính sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

 4. Xét việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không trái pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của

  người khác và được người bị kiện đồng ý. Xét đề nghị trên của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với qui định của pháp luật, có căn cứ chấp nhận.

 5. Về án phí hành chính sơ thẩm: Đương sự phải chịu án phí hành chính sơ thẩm theo Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm.

 6. Về án phí hành chính phúc thẩm: Đương sự không ai phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 234 của Luật tố tụng hành chính năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 56/2022/HC-ST ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính thụ lý số: 511/2022/TLPT-HC ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, giữa:

  Người khởi kiện: Ông Đào Ngọc L, sinh năm 1956. Địa chỉ: Số 246 B, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Người đại diện theo ủy quyền của người khởi kiện: Ông Đỗ Ngọc T. Địa chỉ: 445 A, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Người bị kiện:

  • Ủy ban nhân dân thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Cùng địa chỉ: 168 T, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:

  • Bà Lê Thị P - Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Ông Trần Thế K - Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

   Cùng địa chỉ: 168 T, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Bà Nguyễn Thị Cẩm T – Chuyên viên Ủy ban nhân dân phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Địa chỉ: Số 04 T, Khu Phố B, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trang Hồng H. Địa chỉ: Số 246 B, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Người đại diện theo ủy quyền của bà Trang Hồng H: Ông Đỗ Ngọc T, sinh năm 1981. Địa chỉ: 445 A, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Về án phí hành chính sơ thẩm:

  • Người bị kiện là Ủy ban nhân dân thành phố T phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

  • Người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố T phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

 3. Về án phí hành chính phúc thẩm: Đương sự không ai phải chịu án phí hành chính phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Tòa án nhân dân tối cao (1);

 • VKSND cấp cao tại TP. HCM (1);

 • TAND TP. HCM (1);

 • VKSND TP. HCM (1);

 • Cục THADS TP. HCM (1);

 • Đương sự;

- Lưu VP(3), HS(1), PMT, 18b.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 934/2022/QĐ-PT ngày 30/11/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

 • Số quyết định: 934/2022/QĐ-PT
 • Quan hệ pháp luật: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…
 • Cấp xét xử: Phúc thẩm
 • Ngày ban hành: 30/11/2023
 • Loại vụ/việc: Hành chính
 • Tòa án xét xử: TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Hủy bản án hành chính sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN