Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 323/2021/QĐST-HNGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thạnh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

- Căn cứ hồ sơ vụ án thụ lý số 159/2021/TLST-HNGĐ ngày 25/01/2021 về việc “Ly hôn” , giữa:

Nguyeân ñôn: Nguyễn Ngọc Việt N, sinh naêm 1982

Bò ñôn: ông Nguyễn Chí C, sinh naêm 1978

Cùng địa chỉ: Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP.HCM

 • Căn cứ khoản 2 Điều 29, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 212, Điều 213 và khoản 4 Điều 397 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

 • Căn cứ Điều 55; 57; 58; 59 Luật hôn nhân và gia đình;

 • Căn cứ Luật thi hành án dân sự;

 • Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí ;

 • Căn cứ biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 16 tháng 03 năm 2021.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 16 tháng 03 năm 2021 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa:

  Ông Nguyễn Chí C, sinh năm 1978

  Và bà Nguyễn Ngọc Việt N, sinh năm 1982

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

  • Veà con chung: không có.

  • Veà taøi saûn chung và nợ chung: Töï thoûa thuaän, khoâng yeâu caàu giaûi quyeátù.

  • Veà aùn phí: AÙn phí hoân nhaân gia ñình sô thaåm laø 150.000 ñoàng baø Việt N noäp nhöng ñöôïc tröø vaøo soá tieàn taïm öùng aùn phí 300.000 ñoàng ñaõ noäp theo bieân lai thu soá

   AA/2019/0089153 ngaøy 22/01/2021 cuûa Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, bà việt N được nhận lại 150.000 đồng.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • VKSND quận Bình Thạnh;

 • Thi hành án quận Bình Thạnh;

 • UBND nơi ĐKKH

 • Các đương sự;

 • Lưu: VP, hồ sơ.

THẨM PHÁN

Hoàng Vũ Nam

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 323/2021/QĐST-HNGĐ ngày 24/03/0021 của TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 323/2021/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 21/03/2024
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: ly hôn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN