Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN BÌNHTHẠNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 07/QĐ-TA Bình Thạnh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:

 1. Thẩm phán: Ông Trần Tuấn Kha

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trương Thị Thương – Thư ký tòa án

Ngày 04 tháng 01 năm 2023 tại Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 ñịa chỉ ấp 3 xã Phạm Văn Cội huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành phiên họp xem xét, quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hồ sơ thụ lý số 260/2022/TLST-BPHC ngày 19 tháng 12 năm 2022 theo Quyết ñịnh mở phiên họp số 114/QĐ-TA ngày 22 tháng 12 năm 2022, ñối với:

Họ và tên: Nguyễn Văn T

Sinh ngày 15 tháng 11 năm 1999 ;Giới tính: nam Số CCCD/CMND: 079099007420.

Dân tộc: Kinh ;Tôn giáo: không ;Trình ñộ văn hóa: 4/12 Nguyên quán: TP.Hồ Chí Minh ; Nghề nghiệp: không

Nơi ñăng ký thường trú: 61/87 ñường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi cư trú: không có nơi cư trú ổn ñịnh.

Con ông Nguyễn Văn G và bà Thái Thị Thanh P. Tiền án, tiền sự: không.

(vắng mặt tại phiên họp)

Có sự tham gia của:

 1. Đại diện cơ quan ñề nghị - Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh: Ông Trần Vũ Tuấn (ñại diện theo ủy quyền)

 2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Minh Huyền – Kiểm sát viên

NHẬN THẤY:

Theo hồ sơ và văn bản ñề nghị của Trưởng Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh:

Vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 13/11/2022, tại trước số 61/87 Chu Văn An phường 12 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường 12 quận Bình Thạnh kiểm tra phát hiện Nguyễn Văn T có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy nên ñưa về trụ sở làm việc, ñồng thời tiến hành xét nghiệm chất ma túy. Theo Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 14/11/2022 tại Bệnh viện

quận Bình Thạnh thì Nguyễn Văn T có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy. Tại Công an phường, T khai nhận bản thân có sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau khi xác minh, Nguyễn Văn T không có nơi cư trú ổn ñịnh, nghiện ma túy nhưng không ñăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện nên Công an phường 12 quận Bình Thạnh và Ủy ban nhân dân phường 12 quận Bình Thạnh lập hồ sơ, ra Thông báo số 39/TB-CNBB ngày 18/11/2022 về việc lập hồ sơ ñề nghị áp dụng biện pháp ñưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị ñịnh số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Ngày 15/12/2022, Trưởng Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh có Văn bản số 204/ĐN-CNBB ñề nghị xem xét áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với Nguyễn Văn T theo quy ñịnh của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật phòng, chống ma túy.

Tại phiên họp, ñại diện Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh ñề nghị ñưa ông Nguyễn Văn T vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn, thời hạn là 24 tháng. Ông Nguyễn Văn T có Đơn xin vắng mặt và yêu cầu Tòa án xem xét vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh phát biểu ý kiến:

 • về việc tuân theo pháp luật của Tòa án: Tòa án ñã tiến hành ñúng trình tự thủ tục xem xét, quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy ñịnh của pháp luật.

 • về ñề nghị xem xét quyết ñịnh áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: ñề nghị Tòa án chấp nhận áp dụng biện pháp ñưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với ông Nguyễn Văn T theo ñề nghị của Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh.

XÉT THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc ñược thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào trình bày, tranh luận tại phiên họp của các ñương sự, Hội ñồng phiên họp nhận ñịnh:

 • Về thẩm quyền giải quyết:

  Ngày 15/12/2022, Trưởng Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh có văn bản số 204/ĐN-CNBB ñề nghị ñưa ông Nguyễn Văn T vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do ñó, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh theo quy ñịnh tại khoản 2 Điều 105 Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 • Về thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính:

  Căn cứ vào Biên bản vi phạm hành chính ngày 14/11/2022 và Biên bản vi phạm về cai ngiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện và ñiều trị nghiện bằng các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế ngày 18/11/2022 của Công an phường 12 quận Bình Thạnh thì Nguyễn Văn T có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, tính ñến thời ñiểm Tòa án thụ lý hồ sơ và mở phiên họp,

  vụ vệc còn thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy ñịnh tại ñiểm d khoản 2 ñiều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính.

 • Về thủ tục:

  Người bị ñề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là ông Nguyễn Văn T ñã ñược Toà án tống ñạt các văn bản tố tụng và quyết ñinh mở phiên họp ñúng theo quy ñịnh pháp luật, ông T có Đơn yêu cầu xem xét vắng mặt nên Tòa án tiến hành phiên họp vắng mặt ông Nguyễn Văn T theo quy ñịnh tại khoản 2 Điều 19 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

 • Về nội dung ñề nghị:

Căn cứ vào Biên bản vi phạm hành chính ngày 14/11/2022, Biên bản vi phạm về cai ngiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện và ñiều trị nghiện bằng các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế ngày 18/11/2022 của Công an phường 12 quận Bình Thạnh, Phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ngày 14/11/2022 tại Bệnh viện quận Bình Thạnh và trình bày của Nguyễn Văn T, thể hiện Nguyễn Văn T có sử dụng trái phép chất ma túy và không ñăng ký cai nghiện tự nguyện.

Căn cứ Biên bản xác minh ñối tượng không có nơi cư trú ổn ñịnh ngày 14/11/2022 của Công an phường 12 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh thì Nguyễn Văn T không có nơi cư trú ổn ñịnh.

Căn cứ Phiếu kết quả xác ñịnh tình trạng nghiện ma túy ngày 16/11/2022 của Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2 xác ñịnh Nguyễn Văn T có nghiện ma túy loại Ketamine.

Như vậy ñã ñủ cơ sở xác ñịnh Nguyễn Văn T có sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy nhưng không ñăng ký cai nghiện tự nguyện và không có nơi cư trú ổn ñịnh.

Xét thấy, Nguyễn Văn T là người ñã trưởng thành, có ñầy ñủ năng lực trách nhiệm dân sự, năng lực pháp luật hành chính nhưng có hành vi vi phạm pháp luật sử dụng trái phép và nghiện ma túy nhưng không ñăng ký cai nghiện tự nguyện, ñồng thời ông T không có nơi cư trú ổn ñịnh, thuộc ñối tượng cần thiết phải áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 32 Luật phòng, chống ma túy. Do ñó, Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh căn cứ vào những quy ñịnh của pháp luật ñề nghị Tòa án áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với Nguyễn Văn T là có cơ sở chấp nhận.

Về thời hạn chấp hành cai nghiện bắt buộc: căn cứ ñiểm c khoản 2 Điều 3, Điều 9, Điều 10 và khoản 2 Điều 95 Luật xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ñưa Nguyễn Văn T vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 15 tháng là phù hợp ñiều kiện, hoàn cảnh nhân thân của người bị ñề nghị.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 3, Điều 6, Điều 9, Điều 10, Điều 95, Điều 96, Điều 103, Điều 105 và Điều 110 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Điều 32 của Luật phòng, chống ma túy; Nghị ñịnh số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện;

Căn cứ Điều 3, Điều 19, Điều 30, Điều 31 và Điều 32 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 về trình tự, thủ tục xem xét quyết ñịnh áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính ñưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc ñối với ông Nguyễn Văn T.

  Cơ sở tiếp nhận là: Cơ sở Cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn.

 2. Thời hạn chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 15 (mười lăm) tháng, kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ ñể ñưa ñi cơ sở cai nghiện bắt buộc là ngày 13 tháng 11 năm 2022.

  Trong thời gian cai nghiện, trường hợp có thay ñổi cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan biết.

 3. Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh có quyền kháng nghị, Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh có quyền kiến nghị trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết ñịnh và ông Nguyễn Văn T có quyền khiếu nại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược quyết ñịnh.

 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

 5. Cơ quan thi hành quyết ñịnh: Công an quận Bình Thạnh, Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội quận Bình Thạnh và Cơ sở Cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn có trách nhiệm thi hành quyết ñịnh này.

Nơi nhận: THẨM PHÁN

 • VKSND Q Bình Thạnh;

 • Trưởng Công an Q Bình Thạnh;

 • Trưởng Phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội Q Bình Thạnh;

 • Cơ sở xã hội Thanh thiếu niên 2;

 • Cơ sở Cai nghiện ma túy – Bảo trợ xã hội Phú Văn;

 • người bị ñề nghị;

 • Lưu hồ sơ Trần Tuấn Kha

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 07/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 • Số quyết định: 07/QĐ-TA
 • Quan hệ pháp luật:
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc:
 • Tòa án xét xử: TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tải về bản án