Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH HÀ TĨNH

Số: 02/2023/QĐST-DS Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào điều 48, 217, 218 và Điều 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ khoản 3 điều 18 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;

Xét thấy, người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Toà án chấp nhận theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

 1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 25/TLST - DS ngày 01/11/2022 về việc “Kiện đòi nợ”, giữa:

  Nguyên đơn: Nguyễn Thị O, sinh năm 1974; Địa chỉ: số …7 đường Q, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh.

  Bị đơn: Ông Đậu Xuân H; Địa chỉ: Số nhà ...4, đường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh.

 2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: Các đương sự có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án này theo thủ tục chung.

  Về án phí: Trả lại cho bà Nguyễn Thị O 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 0001157 ngày 01/11/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh.

 3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự./.

Nơi nhận

 • VKSNDTP Hà Tĩnh; THẨM PHÁN

 • THADS TPHT;

 • TAND tỉnh Hà Tĩnh; (Đã ký)

 • Các đương sự;

 • Lưu HS-VP.

Bùi Minh Thư

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Số quyết định: 02/2023/QĐST-DS
 • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Dân sự
 • Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Quyết định đình chỉ kiện đòi nợ
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN