Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 1040/QĐ-BTTTT ngày 19/6/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 543 /TTr-STTTT ngày 23 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục KSTTHC-VPCP (bản điện tử);
- CT UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thi

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên thủ tục hành chính
(Mã số hồ sơ TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Sửa đổi, bổ sung

- Sửa đổi 02 TTHC lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành tại Quyết định 2670/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

 

I

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành

 

1

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

(1.003868.000 .00.00.H56)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ http://dichvucong. thanhhoa.gov.vn

Phí thẩm định nội dung tài liệu cấp giấy phép:

- Tài liệu in trên giấy: 15.000đ/trang quy chuẩn

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000đ/phút

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000đ/phút (Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021:

- Tài liệu in trên giấy: 7.500đ/trang quy chuẩn

- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000đ/phút

- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500đ/phút Theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính)

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TTTT hướng dẫn Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

- Căn cứ pháp lý

- Phí thẩm định

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

(1.003725.000 .00.00.H56)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và truyền thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa)

- Trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ http://dichvucong. thanhhoa.gov.vn

Lệ phí: 50.000đ/hồ sơ (Theo quy định tại Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)

(Kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021: 25.000 đồng/hồ sơ

Theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý

- Lệ phí